Вимоги до оформлення статей

Вимоги до написання статті в науковий журнал

Вимоги до оформлення наукових статей відповідно до наукового стилю Chicago/Turabian Manual of Style

І. Статтю подають в електронному варіанті (основний текст: шрифт – Times New Roman, кегель – 12, міжстрічковий інтервал – 1,5, поля – зліва – 3 см, справа – 1,5 см, зверху та знизу – 2 см, абзац – 1,25 см; покликання: шрифт – Times New Roman, кегель – 10, міжстрічковий інтервал – 1; анотації та References: шрифт – Times New Roman, кегель – 10, міжстрічковий інтервал – 1), із зазначенням наприкінці наукового ступеня та вченого звання, посади, номера телефону та електронної пошти автора. У випадку відсутності електронного чи паперового варіанту статті публікацію не приймають.
У лівому верхньому куті зазначають УДК. Після нього центрованим текстом указують назву статті, ім’я та прізвище (КАПІТАЛІЗАЦІЄЮ) автора, установу та підрозділ, де він працює. Нижче подають анотацію українською мовою (500–800 знаків) та ключові слова (7–8 слів).
Стосовно основного тексту статті, то бажано, щоб його перший абзац містив визначення теми статті та проблему (вказану в останньому реченні першого абзацу), яку в ній розкрито. Речення основного тексту не повинні перевищувати 30-35 слів, абзаци – 250 слів.
Бажано, щоб перший абзац основного тексту статті містив визначення теми статті та проблему (вказану в останньому реченні першого абзацу), яку в ній буде розкрито. У висновках до статті необхідно розкрити поставлену в статті проблему. У статті вживати лише “англійські” лапки    “ ”, а також тире такого формату – . Якщо стаття написана на основі Інтернет-ресурсів, обов’язковим є використання не менше трьох джерел із наукових та науково-джерельних сайтів (створених у доменах .edu та .gov).
Усі покликання – посторінкові, нумерація – наскрізна. Якщо покликання на одне джерело йде в тексті підряд на одній сторінці, то вживати Ibid. (там само) + номер сторінки. Кожне наступне покликання на вже згадане джерело вживається у скороченому варіанті (Прізвище автора, Перші слова з публікації, але така їх кількість, щоби було зрозуміло, про що йдеться). Наприклад:
Повна форма: Nadler, Steven. A Book Forged in Hell: Spinoza’s Scandalous Treatise and the Birth of the Secular Age. (Princeton: Princeton University Press, 2011), 121. Christian Champion, “Canadianism, Britishness, and New Canadians, 1950–1970,” Canadian Ethnic Studies 38, no. 1, (2006): 42.
Скорочена форма: Nadler, A Book Forged in Hell, 121. Champion, “Canadianism, Britishness, and New Canadians,”: 42.
Після основного тексту подають структурну частину публікації англійською мовою, яка має точно відповідати поставленим вимогам. Переклад за допомогою онлайн-перекладача типу Google Translator не прийнятний! Структурна частина публікації англійською мовою включає: – назву статті, ім’я та прізвище автора, назву установи та підрозділу, де він працює (центрованим текстом); – анотацію (Summary) (не менше 3000 символів, 500 слів); – список використаних джерел та літератури (References).
Summary складається з не менш як п’яти абзаців. Перший абзац стосується пояснення теми та вказівки на проблему публікації (Тhesis). Проблему вказують в останньому реченні першого абзацу із використанням фраз “The main thesis of the article is…”, “The main idea of the article is…” тощо. Кожний абзац доцільно починати з ключового речення, в якому зазначають аргумент автора, котрим доводять Thesis. Останній абзац Summary є висновком, який повинен ще раз містити Thesis, перелічені аргументи, які його доводять та твердження, що Thesis доведено. Окрім англомовного варіанту такої розширеної анотації необхідно подати й її українськомовний варіант, який не публікуватиметься, але буде необхідний для роботи редакторів наукового журналу.
References – список використаних джерел та літератури, виконаний латинкою. References подають наприкінці публікації після основного тексту, позначаючи назву прописними (заголовними) літерами жирним накресленням (REFERENCES). У References повторюють покликання на латиномовні праці та наводять видання у перекладі англійською мовою (із зазначенням у дужках наприкінці позиції літератури мови оригіналу: in Ukrainian, in Polish тощо), при цьому власні назви (імена та прізвища авторів, назви журналів, збірників наукових праць та газет, назви видавництв) транслітерують латинкою. Транслітерацію здійснювати відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 55 від 27 січня 2010 р. “Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею”, послуговуючись сайтами: http://www.slovnyk.ua/ services/translit.php; http://litopys.org.ua/ links/intrans.htm; http://ua.translit.cc/. Кожний заголовок книжки чи статті має бути капіталізованим, тобто всі слова, крім артиклів і прийменників, подають з великої літери. Абревіатур не вживати! Назви архівів перекладають повністю, відповідно до офіційних документів. Нумерація позицій у References відсутня, усі позиції подають в алфавітному порядку. Якщо позиція займає більше, ніж один рядок, кожний наступний рядок повинен мати відступ одного знака табуляції. References повинен містити УСІ позиції джерел та літератури, використані у покликаннях. Усі назви установ англійською мовою мають відповідати офіційно затвердженим. Самочинний переклад назви установи та її підрозділу недопустимий.

ВИМОГИ ДО НАУКОВОГО АПАРАТУ!
У випадку недотримання вимог до наукового апарату, статтю не приймають. Просимо бути уважними при ставленні розділових знаків!!!
ЗРАЗКИ ОФОРМЛЕННЯ ПОКЛИКАНЬ ТА REFERENCES:

Книжка одного автора:

Посторінкові покликання:

Ім’я та прізвище автора, Назва книжки курсивом. (Місце публікації: Видавництво, рік), номер сторінки.

Joseph Black, Canada in the Soviet Mirror: Ideology and Perception in Soviet Foreign Affairs, 1917– 1991. (Ottawa: Carleton University Press, 1998), 25. Микола Грубевський, Українці у Великій Війні. 1914–1918. (Львів: Хамелеон, 2015), 265.

REFERENCES Прізвище, ім’я. Назва книжки курсивом. Місце публікації: Видавництво, рік.

Black, Joseph. Canada in the Soviet Mirror: Ideology and Perception in Soviet Foreign Affairs, 1917–1991. Ottawa: Carleton University Press, 1998.

Hrubevskyi, Mykola. Ukrainians in the Great War. 1914–1918. Lviv: Chameleon, 2015. (in Ukrainian).

Книжка двох авторів:

Посторінкові покликання:

Ім’я та прізвище першого автора й ім’я та прізвище другого автора, Назва книжки курсивом. (Місце публікації: Видавництво, рік), номер сторінки. John Earl Haynes, and Harvey Klehr, Early Cold War Spies: The Espionage Trials that Shaped American Politics. (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 75.

Микола Грубевський і Степан Кропакевич. Українці у Великій Війні. 1914–1918. (Львів: Хамелеон, 2015), 265.

REFERENCES
Прізвище, ім’я першого автора та прізвище, ім’я другого автора. Назва книжки курсивом. Місце публікації: Видавництво, рік.

Haynes, John Earl, and Klehr, Harvey. Early Cold War Spies: The Espionage Trials that Shaped American Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. Grünberg, Karol, and Sprengel Boleslaw, Difficult neighborhood. Polish-Ukrainian relations in X–XX centuries. Warszawa: Książka i Wiedza, 2005. (in Polish).

Hrubevskyi, Mykola, and Kropakevych, Stepan. Ukrainians in the Great War. 1914–1918. Lviv: Chameleon, 2015. (in Ukrainian).

Книга трьох і більше авторів:

Посторінкові покликання:

Ім’я та прізвище автора та ін., Назва книжки курсивом. (Місце публікації: Видавництво, рік), номер сторінки.

James Blanchard et al., The Future of the Past. (New York: Harrow, 2000), 33.

Прізвище, ім’я першого автора, ім’я та прізвище другого автора, ім’я та прізвище третього автора й ім’я та прізвище четвертого автора. Назва книжки курсивом. Місце публікації: Видавництво, рік. Blanchard, James, Anne Lehman, Rachel Bondis, Michael Kent, and Leonard Janiski. The Future of the Past. New York: Harrow, 2000.

Публікація у збірниках наукових праць, тез доповідей, колективних монографіях

Посторінкові покликання:

Ім’я та прізвище автора, “Назва публікації в лапках,” у Назва книжки курсивом, ред. ім’я та прізвище редактора (редакторів), (Місце публікації: Видавництво, рік), номер сторінки.

Pierre-Elliot Trudeau, “The Values of a Just Society,” in Towards a Just Society: The Trudeau Years, ed. Thomas Axworthy, Pierre-Elliot Trudeau (Markham: Viking, 1990), 357.

Нестор Самописець, “Князі Галичини,” у Велика історія України, ред. Святослав Хоробрів, (Львів: Хамелеон, 2015), 265.

REFERENCES Прізвище, ім’я автора. “Назва публікації в лапках.” У Назва книжки курсивом, за редакцією (без скорочень!) ім’я та прізвище редактора (редакторів). (Місце публікації: Видавництво, рік).

Trudeau, Pierre-Elliot. “The Values of a Just Society,” in Towards a Just Society: The Trudeau Years, edited by Thomas Axworthy, and Pierre-Elliot Trudeau. Markham: Viking, 1990, 251–283.

Samopysets, Nestor. “Princes of Galicia,” in The Great History of Ukraine, edited by Svyatoslav Khorobriv. Lviv: Chameleon, 2015, 260–295. (in Ukrainian).

Журнальна стаття

Посторінкові покликання:

Ім’я та прізвище автора (авторів), “Назва публікації в лапках,” Назва журналу курсивом номер тому (volume) (якщо є, без вказівки скорочення т. /vol.), номер (випуск), (Рік публікації): номер сторінки.

Christian Champion, “Courting “Our Ethnic Friends”: Canadianism, Britishness, and New Canadians, 1950–1970,” Canadian Ethnic Studies 38, no. 1, (2006): 42. Дмитро Борошенко, “Українці у Франко-прусській війні,” Наукові зошити історичного факультету Львівського університету, no. 16, (2015): 265.

REFERENCES Ім’я, прізвище автора (авторів), “Назва публікації в лапках,” Назва журналу курсивом номер тому (volume) (якщо є, без вказівки скорочення т./vol.), номер (випуск), (Рік публікації): сторінки.

Champion Christian. “Courting “Our Ethnic Friends”: Canadianism, Britishness, and New Canadians, 1950– 1970,” Canadian Ethnic Studies 38, no. 1, (2006): 23–46.

Boroshenko, Dmytro. “Ukrainians in the Franco-Prussian War,” Naukovi Zoshyty Istorychnoho Facultetu, no. 16, (2015): 260–295. (in Ukrainian).

Газетна стаття

Посторінкові покликання:

Ім’я, прізвище автора, “Назва публікації в лапках,” Назва газети курсивом, дата публікації. Tamar Lewin, “SAT essay scores are in, but will they be used?” New York Times, May 15, 2005. (для статті без автора) Назва публікації в лапках, Назва газети курсивом, дата публікації. День свободи настане – Діфенбейкер звертається до українців Едмонтона, Українські вісті, 2 вересня, 1965.

REFERENCES Прізвище, ім’я автора. “Назва публікації в лапках,” Назва газети курсивом, дата, рік публікації. Lewin, Tamar. “SAT essay scores are in, but will they be used?” New York Times, May 15, 2005. (для статті без автора) Назва публікації в лапках. Назва газети курсивом, дата публікації.

Freedom day will come – Diefenbaker says to Ukrainians from Edmonton. Ukrainski visti, September 2, 1965. (in Ukrainian).

Дисертація

Посторінкові покликання:

Ім’я та прізвище автора, “Назва дисертації в лапках,” (Канд. (докт.) дис., Установа, рік захисту), номер сторінки. Sara M. Lindberg, “Gender-Role Identity Development During Adolescence: Individual, Familial, and Social Contextual Predictors of Gender Intensification,” (Ph.D. diss., University of Wisconsin-Madison, 2008), 24.

REFERENCES Прізвище, ім’я автора, “Назва дисертації в лапках.” Канд. (докт.) дис., Установа, рік захист). Lindberg, Sara M. “Gender-Role Identity Development During Adolescence: Individual, Familial, and Social Contextual Predictors of Gender Intensification.” Ph.D. diss., University of Wisconsin-Madison, 2008.

Електронна книжка

Посторінкові покликання:

Ім’я та прізвище автора, Назва книжки курсивом. (Місце публікації: Видавництво, рік), час отримання доступу (час відкриття статті онлайн), електронна адреса URL. Paul Kubicek, The History of Ukraine. (Westport: Greenwood Press, 2008), accessed July, 7 2016, https://books.google.com.ua/books?id=X&redir_esc=y. Микола Грубевський, Українці у Великій Війні. 1914–1918. (Львів: Хамелеон, 2015), доступ отримано 7 липня 2016, http://www.ukrpravda.org/stable/19234578286. Pdf. REFERENCES Прізвище, ім’я автора. Назва книжки курсивом. Місце публікації: Видавництво, рік, час отримання доступу (час відкриття статті онлайн), електронна адреса URL. Kubicek, Paul. The History of Ukraine. Westport: Greenwood Press, 2008, accessed July, 7 2016, https://books.google.com.ua/books?id=zM6XT8LP69sC&dq=history+of+ukraine&hl=uk&sa=X&redir _esc=y. Hrubevskyi, Mykola. Ukrainians in the Great War. 1914–1918. Lviv: Chameleon, 2015, accessed July, 7 2016, http://www.ukrpravda.org/stable/19234578286.Pdf. (in Ukrainian).

Стаття в електронному журналі:

Посторінкові покликання:

Ім’я та прізвище автора, “Назва статті в лапках,” Назва видання курсивом, номер, (рік публікації): номер сторінки, час отримання доступу (час відкриття статті онлайн), електронна адреса URL. Дмитро Долочко, “Історія Шепетівки,” Українська історія онлайн, no. 16, (2015): 261, доступ отримано 31 грудня 2016, http://www.jstor.org/stable/19234578286.

REFERENCES Прізвище, ім’я автора, “Назва статті в лапках,” Назва видання курсивом, номер, (рік публікації): сторінки, час отримання доступу (час відкриття статті онлайн), електронна адреса URL. Dolochko, Dmytro. “History of Shepetivka,” Ukrainian History Online, no. 16, (2015): 260–295, accessed December 31, 2016, http://www.jstor.org/stable/19234578286. (in Ukrainian).

Публікація на сайті:

Посторінкові покликання:

Ім’я та прізвище автора, “Назва статті в лапках,” Назва сайту курсивом, дата публікації (якщо є), час отримання доступу (час відкриття статті онлайн), електронна адреса URL. Роман Тарнавський, “Кафедра етнології Львівського університету,” Історична Правда, 12 травня 2003, доступ отримано 31 грудня 2016, http://www.ukrpravda.org/stable/19234578286. REFERENCES Прізвище, ім’я автора, “Назва статті в лапках,” Назва видання курсивом, дата публікації (якщо є), час отримання доступу (час відкриття статті онлайн), електронна адреса URL. Tarnavskyi, Roman, “The Chair of Ethnology of Lviv University,” Istorychna Pravda, May 12, 2003, accessed December 31, 2016, http://www.ukrpravda.org/stable/19234578286. (in Ukrainian).

Архівні матеріали, рукописи (обов’язково зазначити назву документа):

Посторінкові покликання:

Назва справи, рік, назва архіву повністю (далі – загальноприйнята абревіатура), номер фонду, номер опису, номер справи, номер аркуша. Особова справа професора Освальда Бальцера, 20 листопада 1933 р., Державний архів Львівської області (далі – ДАЛО), ф. 1, оп. 1, спр. 1, арк. 1. REFERENCES Назва справи, рік, назва архіву повністю (при першій згадці; далі – загальноприйнята абревіатура), номер фонду, номер опису, номер справи. The Personal Case of Oswald Balzer, November 20, 1933, State Archive of Lviv Region, Fund 1, Series 1, File 1. (in Ukrainian). Обсяг оригінальної статті – 6–12 сторінок тексту, оглядових – до 12 сторінок, коротких повідомлень – до 3 сторінок.

ІІ.
Структура написання основного тексту:
– постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
– аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми й на які спирається автор, виокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;
– виклад основного матеріалу дослідження з новим обґрунтуванням подальших розвідок у цьому напрямі;
– в останньому абзаці тексту подаються висновки, які повинен відповідати вимогам ВАК України до фахових публікацій.
– список використаних джерел подавати згідно з міжнародним  стилем Chicago.
Далі до анотації пропускається рядок.
ІІІ. Анотація на російській а через пропущений рядок на англійській мовах. Переклад назви статті (шрифт жирний, курсив), прізвища та імена авторів (шрифт жирний, курсив), а також анотації (курсив) двома іншими мовами (наприклад, російською та англійською, якщо стаття написана українською).
ІV. Резюме авторів.

V. Малюнки повинні подаватись в окремих файлах у форматі *.tif, *.eps, Corel Draw або Adobe Photo Shop.

VI. Таблиці мають мати вертикальну орієнтацію і мають бути побудовані за допомогою майстра таблиць редактора Microsoft Word. Формули підготовлені в редакторі формул MS Equation. Статті, що містять значну кількість формул, подаються у форматі LaTeX.

VІI. Текст статті має бути оформлений відповідно до постанови ВАК №7-05/1 від 15 січня 2003 року “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України” (див. Бюлетень ВАК України. – 2003. – №1).

VІІI. Стаття крім української може бути написана англійською, польською, російською мовою, вичитана й підписана автором(ами).

IX. До наукового журналу необхідно подати дві рецензії провідних учених у даній галузі.

Х. Рукописи, не оформлені належним чином, не приймаються до публікації.

ХI. Редакція залишає за собою право проводити редакційну правку рукопису.